Regulamin sklepu i licencja

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Czy wiesz, że za przesyłanie innym osobom naszych produktów, wymianę wykrojami i wszystko co jest sprzeczne z postanowieniami licencyjnymi grozi nie tylko odpowiedzialność odszkodowawcza, ale także odpowiedzialność karna?

Nie chcemy Cię straszyć, ale uświadomić, że własność intelektualna jest produktem i można ją ukraść. Dlatego koniecznie zapoznaj się z zapisami o licencji (ona jest integralną częścią regulaminu). Napisana jest bardzo ludzkim językiem, więc na pewno zrozumiesz jakie masz uprawnienia i co jest zabronione 😉

Regulaminy są do siebie w większości bardzo podobne jeśli chodzi o uprawnienia i obowiązki.Są jednak pewne kwestie, które są dla naszego biznesu wyjątkowe, dlatego postanowiliśmy podsumować Ci je na samym wstępie:

 • do robienia zakupów konieczne jest zarejestrowanie się na Koncie, bo na tym Koncie przechowywane są Produkty cyfrowe,
 • z produktami cyfrowymi (a na tych opiera się nasz biznes) jest tak, że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy, jeśli wejdziesz na produkt/pobierzesz/zaczniesz korzystać z produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni). Jeśli nie pobierzesz produktu przed tym terminem, możesz się rozmyślić i odstąpić od umowy,
 • pamiętaj, że nie nie dokonujemy wymiany produktów, nawet jeśli kupisz przez pomyłkę ten sam produkt po raz kolejny
 • dostęp do niektórych produktów wymaga rejestracji na innych, zewnętrznych portalach. Zapoznaj się dokładnie z opisem produktu na stronach Sklepu, tam wszystko wyjaśniamy)
 • zdjęcia (w tym wizerunek osób utrwalony na zdjęciach), ilustracje, grafiki zamieszczone na naszej stronie internetowej lub będących elementem naszych produktów są chronione prawem autorskim i cywilnym – nie możesz z nich korzystać ani ich rozpowszechniać bez naszej wyraźnej zgody. To oznacza także, że ich przerabianie, edytowanie, tworzenie na ich bazie własnych grafik i ilustracji, które nie stanowią samoistnego utworu, narusza nasze prawa autorskie.

Miłych zakupów! Niech szycie umila Ci życie;)

1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – D. Dzienis, K. Dzienis s.c. Strefa Kroju i Szycia z siedzibą w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej 54 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 648 275 77 90, REGON 242609624.
 2. Usługodawca – Katarzyna Dzienis, prowadząca s.c. pod nazwą D. Dzienis, K. Dzienis s.c. Strefa Kroju i Szycia, NIP 648 275 77 90 REGON: 242609624 z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 54 w Zabrzu (41-800), adres poczty elektronicznej: biuro@strefakrojuiszycia.pl, telefon 792002264
  2a Właściciel strony : D. Dzienis K. Dzienis s.c. Strefa Kroju i Szycia 41-800 Zabrze ul. Grunwaldzka 54 NIP: 648 275 77 90.
 3. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony pod adresem internetowym https://strefakrojuiszycia.pl/
 4. Produkt — plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, wykroje, ebooki i inne treści cyfrowe (w tym także ich zaktualizowane wersje) nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie na zasadzie licencji (zamiennie używane w niniejszym regulaminie również jako treść cyfrowa lub produkt elektroniczny)
 5. Produkt Fizyczny – asortyment Sklepu, który nie stanowi Produktów cyfrowych w tym np. biżuteria, plakaty lub Wydruk Wykroju.
 6. Wydruk Wykroju – Produkt Fizyczny, zakupiony w Sklepie wykrój w formie drukowanej możliwy do nabycia wyłącznie po zakupie jego wersji elektronicznej.
 7. Voucher – zapłata ceny za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości; bon towarowy w formie elektronicznej (kodu alfanumerycznego), wydany na okaziciela, uprawniający posiadacza do bezgotówkowego nabycia w Sklepie Produktów lub usług takich jak kursy lub warsztaty stacjonarne w Strefie Kroju i Szycia w Zabrzu.
 8. Towar – na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Towar Sprzedawca rozumie wszystkie oferowane przez niego na stronach Sklepu Produkty, Produkty Fizyczne a także Vouchery.
 9. Konto – bezpłatna Usługa Elektroniczna dostępna dla Klienta po zalogowaniu, do którego niezbędna jest rejestracja zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, przy pomocy której Sprzedawca daje Klientowi dostęp do Produktów ( na stronach Sklepu a także w niniejszym Regulaminie określane również jako “platforma”)
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży, umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.
 13. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – umowa o dostarczenie Produktu objętego licencją (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 14. Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży produktu fizycznego zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://strefakrojuiszycia.pl/regulamin-sklepu-polityka-prywatnosci/ wraz z będącą integralną częścią Regulaminu Licencją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 17. Licencja – w zależności od rodzaju Produktu licencja komercyjna lub licencja niekomercyjna, której postanowienia stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będąca jego integralną częścią.
 18. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 21. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu, zawierania umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu. Integralną częścią Regulaminu jest Licencja, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i regulująca sposób korzystania z treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub w przypadku produktów fizycznych – umowę sprzedaży. Wszystkie postanowienia regulaminu dotyczące umowy sprzedaży są odpowiednio stosowane do voucherów, o ile regulamin nie podaje osobnej regulacji.

3. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie na adres email: biuro@strefakrojuiszycia.pl, tel. 792002264 lub na adres “Strefa Kroju i Szycia” ul. Grunwaldzka 54, 41-800 Zabrze, przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 9. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @https://www.facebook.com/strefakrojuiszycia, profil na Instagramie @strefa_kroju_i_szycia, profil na tik tok @strefakrojuiszycia. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

4. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Produktach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez: wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego produktu

3. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się i utworzeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 6. niniejszego Regulaminu.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet
 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge – zaktualizowane do najnowszych wersji
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.3. i 4.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu, Platformy lub produktów i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług, za co nie ponosi odpowiedzialności.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Platformy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość lub jej elementy techniczne,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania z wszelkich treści, grafik, ilustracji, zdjęć itp. zamieszczonych w Sklepie lub na Platformie wyłącznie dla własnego użytku osobistego, zgodnie z warunkami Licencji
 4. korzystania ze Sklepu i Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.5. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Platformy, ze skutkiem natychmiastowym a także skierować roszczenia odszkodowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną przez niego podane. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Produkty

1. Produkty udostępniane w Sklepie (w szczególności kursy online, wykroje, ebooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku) stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Warunki korzystania z Utworów określa Licencja.

2. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego Produktu.

3. Dostęp do wybranych Produktów może wymagać konieczności korzystania z innych, zewnętrznych serwisów, niezależnych od Sprzedawcy. Serwisy te mogą wymagać oddzielnego utworzenia Konta lub logowania, na warunkach określonych przez danego dostawcę, na co Klient zawierając umowę wyraża zgodę, jako że jest to niezbędny element umowy na dostarczenie treści cyfrowych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zawsze informuje o takich sytuacjach w specyfikacji Produktu na stronach Sklepu.

4. Opłacony przez Klienta Produkt będzie dostępny do pobrania lub odtwarzania poprzez odnośnik w odpowiedniej wiadomości elektronicznej a także po zalogowaniu się na Konto Klienta. Sprzedawca utrzymuje możliwość pobrania Produktu lub dostępu do konta przez czas nie krótszy niż 2 lata od momentu zakupu. W celu pobrania pliku lub jego odtwarzania należy przejść na stronę internetową, do której odsyła odnośnik w wiadomości e-mail i stamtąd pobrać plik lub uzyskać dostęp do odtwarzania. Usługodawca świadczy nieodpłatną usługę przechowywania zakupionych plików na Platformie, wg zasad opisanych w punkcie 6. Regulaminu. Zasady korzystania z Produktów określa Licencja.

5. Zakup Wydruku Wykroju jest możliwy wyłącznie przy zakupie Produktu cyfrowego, który posiada wersję elektroniczną wykroju. Zgodnie z zapisami punktu 9.6. niniejszego Regulaminu, nie ma możliwości dokonania zakupu Wydruku Wykroju bez dokonania zakupu jego wersji elektronicznej. Jednocześnie Klient zawsze ma możliwość zakupu Wydruku Wykroju do wcześniejszej zakupionych Produktów będących wykrojem, a także ich zaktualizowanych wersji. Wydruk do wcześniej zakupionego Produktu będącego wykrojem Klient może zamówić będąc zalogowanym na swoim koncie, w opcjach zamówienia wybierając opcję “zamów wydruk”.

6. Sprzedawca regularnie dokonuje aktualizacji Produktów (dotyczy tylko produktów będących wykrojami), które nieodpłatnie umieszcza na Koncie Klienta, przez okres dostarczania Treści Cyfrowych (usługi Konta).. Aktualizacje te polegają w szczególności na wprowadzeniu nowych przerywanych linii rozmiarowych wraz ze wzrostami, wprowadzaniu udoskonalonych opisów szycia ze zdjęciami krok po kroku. Sprzedawca o każdej wprowadzonej zmianie, w tym o delikatnych korektach konstrukcyjnych – jeśli są konieczne, każdorazowo informuje Klienta w pliku o nazwie WYKAZ ZMIAN. Wykaz zmian jest widoczny dla zalogowanego Klienta, który zakupił Produkt będący wykrojem. Znajduje się on w plikach do pobrania razem z wykrojem, którego zmiany dotyczą. Zaktualizowane Produkty, o których mowa w niniejszym punkcie, są objęte prawami autorskimi i przysługuje na nie licencja w takim samym zakresie jak na wszystkie inne Produkty. Jednocześnie Sprzedawca podkreśla, że aktualizacje te nie są niezbędne dla zachowania zgodności Produktów z Umową.

7. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że wyłącznie zaktualizowane Produkty, o których mowa w punkcie 4.6. są dostępne dla Klientów nieodpłatnie. Wydruki Wykrojów do tych Produktów są odpłatne.

8. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem pomoctechniczna@strefakrojuiszycia.pl.

5. Vouchery

1. Sprzedawca udostępnia w sprzedaży Vouchery, które określają wartość w złotych polskich, numeryczny kod identyfikacyjny Vouchera oraz termin ważności.

2. Voucher uprawnia jego posiadacza do nabycia od Sprzedawcy produktów do wysokości wyrażonej na Voucherze w złotych polskich (PLN). Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

3. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera określony jest w jego opisie na stronie Sklepu a także na samym Voucherze. Voucher można zrealizować najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Po upływie tego terminu nie można dokonywać nim płatności.

4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w części. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również sytuacji, gdy Voucher nie zostanie wykorzystany w okresie jego ważności.

5. Na Voucherach umieszczony jest Kod, który należy wprowadzić w Koszyku w polu „kod rabatowy”. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.

6. Voucher może być realizowany tylko jednokrotnie oraz wykorzystany jedynie w całości. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.

7. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

8. Voucher można przenieść na osobę trzecią. Osoba, która posługuje się Voucherem nabytym zgodnie z prawem (posiadacz), ma te same prawa i obowiązki co osoba, która Voucher zakupiła u Sprzedawcy.

9. Voucher można wykorzystać jedynie na produkty nieprzecenione. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami Voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.

10. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

11. Klientowi będącemu Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który nabył Voucher, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Vouchera.

12. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli Voucher został zrealizowany. Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy voucher, który posiadacz chce zwrócić, został wykorzystany.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Vouchera na rachunek bankowy wskazany przez posiadacza Vouchera.

6. Usługi elektroniczne

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego, założenia konta użytkownika i jego utrzymanie oraz usługę newslettera.

2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 8. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrybcję w treści otrzymywanych maili.

4. Usługa formularza rejestracji polega na umożliwieniu Klientom założenia Konta w Sklepie, przy pomocy loginu, który jest mailem Klienta oraz unikalnego hasła wybranego przez Klienta i służącego do logowania na Konto Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu po zakończeniu procesu rejestracji.

5. Usługa Konta, szczegółowo opisana w paragrafie 7. niniejszego Regulaminu, polega na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie, świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz Produkty. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail. Zachowanie takie jednak uniemożliwi dostęp do Produktów w przyszłości, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wskazane w punkcie 5.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu lub Platformy były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia ich konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy.

8. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu lub Platformy, w szczególności spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu lub Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 2.3. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

7. Konto użytkownika

1. Bezpłatna usługa elektroniczna Konta jest dostępna dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Usługa Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji podczas składania zamówienia w Sklepie.

3. Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako “wymagane” oraz zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i ich akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

5. Spełnienie warunków określonych powyżej i opłacenia zamówienia jest równoznaczne z utworzeniem Konta w Sklepie.

6. Podany w czasie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na Konto w Sklepie, chyba że Klient zmieni dane logowania za pomocą ustawień konta Klienta, wtedy zmienione dane będą nowymi danymi logowania.

7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych logowania wykorzystywanych do logowania się do Konta użytkownika w Sklepie. Naruszenie tego obowiązku stanowi naruszenie zapisów Licencji, będącej integralną częścią tego Regulaminu.

8. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość:

 • dostępu do Produktów i ich aktualizacji a także voucherów,
 • zakupu Produktów Fizycznych,
 • wglądu w historię zamówień,
 • zarządzania adresami płatności i dostawy,
 • zmieniania hasło i aktualizowania danych,

9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług elektronicznych, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub Usługodawcy, w szczególności poprzez naruszenia przez Klienta postanowień Licencji, przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Usługodawca poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania mu Konta na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta w przypadku opisanym powyżej oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym i zwalnia Usługodawcę z jakichkolwiek roszczeń Klienta.

11 .Umowa na świadczenie usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez Sprzedawcę w każdym czasie, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wykorzystany do założenia Konta z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zapisy Licencji stosuje się.

8. Własność intelektualna i licencja

1. Sprzedawca informuje, że Produkty cyfrowe dostępne w Sklepie, a także treści, grafiki oraz ilustracje zamieszczone na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sprzedawca dysponuje prawami majątkowymi do Produktów i jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na Produkty na zasadach i w sposób przewidziany w Licencji.

2. Klient zobowiązuje się respektować prawa autorskie i używać produktów wyłącznie na użytek osobisty. Klient jest świadomy, że za ich naruszenie, w szczególności poprzez dalsze bezprawne rozpowszechnianie, a także bezprawne ingerowanie w Produkty, ich edytowanie lub przerabianie bez zgody Sprzedawcy, przewidziana jest odpowiedzialność cywilna lub karna zgodnie z właściwymi przepisami. Postanowienia te dotyczą także wizerunku osób utrwalonego na zdjęciach, których dalsze rozpowszechnianie jest bezwzględnie zakazane.

3. Szczegółowe zasady korzystania z Produktów, w tym w szczególności obowiązki Stron, zasady korzystania oraz dalszego udostępniania, dokonywania opracowań zostały określone w Licencji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

9. Składanie Zamówień

1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.

4. Do złożenia zamówienia niezbędne jest założenie konta, zgodnie z zapisami punktu 7. Regulaminu.

5. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.

6. Klient ma możliwość zakupu Wydruku Wykroju w dodatkowej opcji podczas kompletowania zamówienia. Jest to opcja dostępna wyłącznie przy zakupie Produktu Cyfrowego, nie ma możliwości dokonania zakupu Wydruku Wykroju bez dokonania zakupu jego wersji elektronicznej.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowych. W przypadku określonym w punkcie 8.6. Regulaminu dochodzi również do zawarcia umowy sprzedaży wydruku wykroju. Potwierdzenie zakupu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

9. Zakupiony przez Klienta Produkt jest natychmiast dostępny na Koncie, do którego Klient ma dostęp poprzez dane logowania podane podczas tworzenia Konta.

10. Na każde zamówienie wystawiany jest paragon, chyba że Klient poprosi o wystawienie faktury. Wtedy dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

10. Cena i dokonywanie płatności

1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i uwzględnia należne podatki (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”.

4. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone poprzez: przelew elektroniczny bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy, Blikiem, za pośrednictwem Paypal lub przy pomocy usługi “Twisto Pay”.

5. Treść Regulaminu “Twisto Pay” jest dostępna pod adresem www.twisto.pl, a także pod linkiem https://www.twisto.pl/static/docs/terms-online-pl.pdf gdzie Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk. Sprzedawca wyjaśnia na czym polega płatność przy pomocy usługi “Twisto Pay” na stronie https://strefakrojuiszycia.pl/twisto/.

6. W wypadku wyboru metody płatności “Twisto” Klient oświadcza, że jest pełnoletnią osobą fizyczną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i jest świadomy, że z metody płatności “Twisto Pay” mogą korzystać tylko osoby spełniające te warunki. Formuła zakupowa “Twisto Pay” jest świadczona przez spółkę Twisto w formie nieodpłatnej Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca), na podstawie której Klient zleca Twisto zakup, tj. zawarcie i wykonanie w zakresie określonym w Regulaminie “Twisto Pay” w imieniu i na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.

7. W przypadku korzystania z usługi “Twisto Pay”, Sprzedawca pragnie podkreślić, że nie jest on podmiotem stosunku umownego między Klientem i spółką Twisto. W wypadku skorzystania z metody płatności “Twisto” termin dokonania płatności ceny kupna Towaru regulowany jest regulaminem Twisto, przy czym zamówienie w Sklepie jest wiążące i nie spełnia funkcji rezerwacji Towaru. W wypadku, kiedy Twisto odmówi realizacji metody płatności, bądź usługi płatniczej “Twisto”, zamówienie (bądź umowa) zostanie anulowane. W tym wypadku może Klient złożyć nowe zamówienie i wybrać inną metodę płatności.

8. Rozliczenia transakcji przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego T-pay. Usługi te świadczy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu (61-808).

9. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

11. Dostawa produktów fizycznych

1. Dostawa zamówionych Produktów Fizycznych odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem Dostawców wskazanych na stronie Sklepu. Stawki za konkretny sposób dostarczenia Produktów Fizycznych każdorazowo określony jest na stronie Sklepu.

2. Z zastrzeżeniem punktu 10.3. Regulaminu czas dostawy produktów fizycznych na zamówienia złożone do godz. 10:00 w dni robocze wysyłane są tego samego dnia. Czas dostawy produktów fizycznych na zamówienia złożone po godz. 10:00 wysyłane są następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w weekend i w dni wolne od pracy wysyłane są w następnym dniu roboczym.

3. Dostawa produktów fizycznych na zamówienia złożone podczas promocji organizowanych przez Sprzedawcę (jak na przykład festiwal wykrojów, który odbywa się każdego 20. dnia miesiąca) są wysyłane do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach powyższy termin może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca poinformuje na profilach mediów społecznościowych.

4. Zamówienia na produkty fizyczne mogą być także odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie Sprzedawcy, tj. w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej 54. Odbiory osobiste są możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30. W przypadku promocji organizowanych przez Sprzedawcę (w szczególności Festiwal Wykrojów) odbiory osobiste możliwe są po trzecim dniu roboczym od daty złożenia zamówienia.

5. Dostawa produktu fizycznego poza granice Polski odbywa się na zasadach ustalonych ze Sprzedawcą poprzez korespondencję email. W takim przypadku Klient w trakcie składania zamówienia zaznacza opcję odbioru osobistego a następnie informuje Sprzedawcę o adresie zagranicznej dostawy. Sprzedawca po dokonaniu wyceny wysyła produkt fizyczny na adres wskazany przez Klienta w korespondencji email.

6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony produkt fizyczny. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu fizycznego.

12. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową (reklamacje Produktów cyfrowych)

 1. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli: a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową,
  b) Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,
  c) Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  d) Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
  e) Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
  f) Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 3 powyżej nie mają zastosowania.
 5. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5 zdanie 2 powyżej,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,
  d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową Sprzedawca:
  a) nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał,
  b) jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,
  c) dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,
  d) dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Reklamację dotyczącą niezgodności Treści cyfrowej z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

13. Niezgodność Produktów Fizycznych z Umową (reklamacje Produktów Fizycznych)

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty Fizyczne zgodne z Umową. Jeśli Produkt Fizyczny jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Produktu Fizycznego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Produktu Fizycznego z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Produktu Fizycznego są niezgodne z Umową,
  b) Produkt Fizyczny nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  c) Produkt Fizyczny nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu Fizycznego tego rodzaju,
  d) Produkt Fizyczny nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Produktów Fizycznych, lub nie występuje w określonej ilości,
  e) Produkt Fizyczny nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
  f) Produkt Fizyczny nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
  g) brak zgodności Produktu Fizycznego z Umową wynika z jego niewłaściwego zamontowania, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku niezgodności Produktu Fizycznego z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Produktu Fizycznego na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu Fizycznego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu Fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu Fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
  c) Sprzedawca nie odebrał Produktu Fizycznego udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
  d) Produkt Fizyczny został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu Fizycznego z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Produktu Fizycznego, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
  e) brak zgodności Produktu Fizycznego z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z Umową,
  f) brak zgodności Produktu Fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Produktu Fizycznego,
  g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu Fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu Fizycznego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu Fizycznego z Umową jest istotny.
 6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów Fizycznych dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów Fizycznych, lub w odniesieniu do innych Produktów Fizycznych nabytych wraz z Produktami Fizycznymi niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty Fizyczne zgodne z Umową.
 7. Reklamację w związku z niezgodnością Produktu Fizycznego z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt Fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu Fizycznego z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu opłacenia Zamówienia. Punkt 10.2 stosuje się.

2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient ten zatem zachowuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie. Przez żądanie dostarczenia treści cyfrowej rozumie pierwszą czynność dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią Produktu. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu Produktu a także potwierdzeniu nabycia Produktu ustnie, telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie.

4. Prawo odstąpienia od umowy realizuje się poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@strefakrojuiszycia.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy na stronach Sklepu, z którego Klient może skorzystać.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy ze Sprzedawcą umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

9. Zapisy dotyczące odstąpienia od umowy zakupu Vouchera, określone w punktach 5.11 – 5.13. niniejszego Regulaminu stosuje się.

15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

16. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Katarzyna Dzienis, prowadząca działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (dane działalności: D.Dzienis, K. Dzienis s.c. Strefa Kroju i Szycia w Zabrzu, przy ul. Grunwaldzkiej 54). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://strefakrojuiszycia.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/

17. Postanowienia końcowe

1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak dostosowanie Treści cyfrowych do nowego środowiska technicznego, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, ulepszenie Treści cyfrowej, dostosowanie jej do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych, może dokonać zmiany w Treści cyfrowej. Sprzedawca w takim wypadku informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas składania zamówienia. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do Treści cyfrowej może on wypowiedzieć Umowę w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany (lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana), chyba że Sprzedawca zapewnił uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową, w stanie niezmienionym.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.01.2023 r.

ZAŁĄCZNIKI


Regulamin sklepu ważny do 1.10.2021 r.

Regulamin sklepu ważny do 24.08.2022 r.

Regulamin sklepu ważny do 28.08.2022 r.

Regulamin sklepu ważny do 25.01.2023 r.